ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN


Aandemert.nl (handelsonderneming Jo Douven), gevestigd en kantoorhoudende te Oirsbeek aan de Dorpstraat 100 (postadres: Dorpstraat 100, 6438 JX Oirsbeek), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zuid Limburg, nummer 14074831.
 

Artikel 1.

Al onze offertes, prijslijsten en andere publicaties zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald. Deze voorwaarden maken deel uit van elke door ons met een koper gesloten overeenkomst en zijn van toepassing op alle uit hoofde van zodanige overeenkomst uitgevoerde leveranties. Generlei bedingen, voorwaarden of gebruiken van kopers maken deel uit van met ons gesloten overeenkomsten en zodanige bedingen, voorwaarden of gebruiken binden ons derhalve niet, tenzij wij deze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden, met die van een koper prevaleren deze voorwaarden, tenzij wij de koper schriftelijk hebben bevestigd, dat diens voorwaarden prevaleren.

Artikel 2.

Onze verkopen en leveringen geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen. Alle prijzen gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, inclusief omzetbelasting. Voor verpakkingsmateriaal, zoals kisten, kratten, pallets e.d. welke niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik, kan/kunnen statiegeld/rouleringskosten in rekening worden gebracht. Bij terugname wordt, mits het vorenbedoelde verpakkingsmateriaal nog in goede en onbeschadigde staat is, het in rekening gebrachte statiegeld gecrediteerd/verrekend. Alle prijsverhogingen, ontstaan door wisselingen in valutakoersen, prijsverhogingen van toeleveranciers, overheidsmaatregelen, of welke buiten ons gelegen oorzaak dan ook, kunnen door ons aan een koper in rekening worden gebracht. Wij behouden ons het recht voor wegen “kredietbeperking”een toeslag op onze facturen te berekenen.

Artikel 3.

Leveringen worden uitsluitend gedaan bij vooruitbetaling of onder rembours, tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 4.

Onverminderd het risico van een koper met betrekking tot geleverde zaken, behouden wij ons het recht van eigendom op zodanige zaken voor totdat de koopprijs en eventuele renten en kosten volledig door de koper is/zijn voldaan.

Artikel 5.

In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben, noch redelijkerwijs kunnen hebben welke een levering van enige gekochte zaak onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de met een koper gesloten overeenkomst. Een koper kan ingeval van overmacht geen vergoeding van door deze geleden schade van ons vorderen. Ingeval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering tengevolge van de overmacht duurt. Wij zullen een koper schriftelijk in kennis stellen van vertraging in de levering tengevolge van overmacht.

Artikel 6.

Alle door ons opgegeven artikelen worden bij benadering aangegeven en gaan in, wanneer alle gegevens omtrent de levering bekend zijn. Levering van een order kan door ons geschieden in gedeelten, naarmate de zaken gereed of voorradig zijn en in dat geval dienen facturen, door ons voor die gedeeltelijke leveringen verzonden, door een koper te worden voldaan als is bepaald in art. 3. Levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, zonder dat een koper wegens overschrijding ervan het recht heeft op weigering van de zaken, weigering tot betaling van de koopsom of op schadevergoeding. Alle op de geleverde zaken betrekking hebbende reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken te zijn ingediend. Na die termijn kunnen geen reclames meer in behandeling worden genomen. Retourzending van door ons geleverde zaken kan alleen na onze goedkeuring plaatsvinden. Retour gezonden zaken worden alleen aanvaard als deze franco zijn verzonden. Het doen van enige reclame schort de betalingsverplichting niet op. Zaken die speciaal voor een relatie zijn besteld, vervaardigd, aangepast op gewijzigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 7.

Indien een koper door hem gekochte zaken op afroep wenst afgeleverd te krijgen, neemt dit niet weg dat de factuur voor de verkochte zaken op de vervaldatum opeisbaar is en dienovereenkomstig zal moeten worden betaald. Nog niet afgeleverde zaken, die wachten op afroep, staan voor rekening en risico van de koper in onze magazijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8.

Wij staan in voor goede kwaliteit van onze producten. Indien en voorzover wij garantie verstrekken, zal deze garantie bestaan uit de garantie, die de fabrikant van een zaak geeft. Zelf geven wij geen andere garantie dan hetgeen wettelijk is bepaald. Indien wij om welke reden dan ook aansprakelijk zijn voor (product-) schade, zal een koper ten hoogste recht hebben op de wettelijke schadevergoeding. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, noch voor omzetverlies en/of winstderving.

Artikel 9.

Indien wij met een relatie zijn overeengekomen zaken op zicht of in consignatie te leveren is deze relatie volledig aansprakelijk voor aldus geleverde zaken, ook bij het etaleren of het op enige andere wijze tentoonstellen van die zaken. Elke waardevermindering door beschadiging of anderszins aan op zicht of in consignatie geleverde zaken is voor rekening van onze relatie.

Artikel 10.

Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen tussen ons en kopers zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde Nederlandse Burgerlijke Rechter.